การนับอายุผู้จะอุปสมบท

คุณสมบัติผู้ควรอุปสมบท

?

?คนอันสงฆ์จะพึงรับให้อุปสมบทเพื่อเข้าอยู่ในหมู่ภิกษุ ต้องเป็นชาย มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับแต่ปฏิสนธิ

มิใช่อาภัพบุคคลผู้ถูกห้ามบวชเด็ดขาด

?การนับอายุนั้น กำหนดนับจำเดิมแต่แรกปฏิสนธิมา ถ้าไม่รู้แน่พึ่งนับการที่อยู่ในครรภ์บรรจบวันเกิด อย่างมากเพียง ๙ เดือน

เพราะในตำราครรภ์รักษากล่าวว่า โดยปกติ ตั้งครรภ์มาได้ประมาณ ๒๗๐ วัน จึงคลอด คลอดเร็วกว่านั้น เด็กไม่ค่อยรอด

แต่จะกำหนดนับเอาน้อยกว่า๙ เดือนนั้น ไม่มีปัญหา

?

วิธีกำหนดนับอายุ

?การกำหนด ๒๐ ปีนั้น ไม่พึงนับปีเกิดเป็นปี ๑ ปีอุปสมบทเป็นปี ๒๐ ดังคนสามัญนับอายุ ดังคนสามัญนับอายุ เพราะการนับอย่างนี้

อาจขาดไปหลายเดือน เช่น คนเกิดเดือนยี่ นับเป็นปี ๑ อันที่จริงนับได้อย่างมากเพียง ๓ เดือน

แต่อย่างนั้นก็ต้องเกิดวันขึ้น ๑ ค่ำ หย่อน ๓ เดือนมากกว่ามาก ขาดไป ๙ เดือนกว่าแล้ว อุปสมบทในข้างขึ้นเดือน ๘ ได้เพียง ๓ เดือนมีเศษวัน

ขาดไปอีก ๘ เดือนมีเศษวัน รวมขาดไปถึง ๑๗ เดือนเศษไปหา ๑๘ เดือน นับเดือนอยู่ในครรภ์เพิ่มเข้าด้วยก็ยังไม่พอ

?อีกอย่างหนึ่ง ไม่พึงนับ ๑๒ เดือนโดยจันทรคติเป็นปีรวดไป โดยอรรถกถานัย นับอย่างนั้น ใน ๑๙ ปีเต็ม ได้เดือนอธิกมาส

เพิ่มเข้าอีกถึง ๗ เดือน เดือนอธิกมาสเพิ่มเข้าเพื่อใช้วันจันทรคติ อันรุกเร็วไปกว่าวันสุริยคติให้ลงกัน เอามาใช้นับไม่ได้

พึ่งนับบรรจบรอบปี เกิดเดือนยี่ ๑ ปี ต่อเมื่อถึงเดือนยี่หน้า พึ่งนับให้ได้ ๑๙ รอบปีกลับ ๓ เดือนเต็มเป็นอย่างน้อย เว้นเดือนอธิกมาส ๗ เดือน

ในระหว่างเสีย นับเดือนอยู่ในครรภ์เพิ่ม ๙ เดือน เป็นเต็ม ๒๐ รอบปีพอดีคนมีอายุหย่อน ๒๐ ปี อุปสมบทไม่ขึ้น ภิกษุรู้อยู่ รับเป็นอุปัชฌาย์

หรือผู้ชักนำเข้าในสงฆ์ให้อุปสมบท ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ภิกษุนอกจากนั้นผู้เข้าประชุมเป็นสงฆ์ ต้องอาบัติทุกกฏไม่รู้หรือสำคัญผิด

รับให้อุปสมบท ไม่เป็นอาบัติ แต่คนนั้นคงอุปสมบทไม่ขึ้นอยู่นั่นเอง

ประเพณีเก่า คนเกิดปลายปี ให้อุปสมบทต่อเมื่อ ๒๒ โดยปี หนักแน่นดีอยู่ นับอายุไม่เป็นก็ไม่เป็นไร เปรียบกับอีกฝ่ายหนึ่ง

ที่บวชในปีที่ ๒๐?แต่กำเนิด อย่างก่อน ดีกว่าอย่างหลังถ้านับอายุไม่เป็นอาจจะพลาด ทำความลำบากแก่ผู้อุปสมบทในภายหลัง

?คนมีอายุอย่าง ๒๐ ปีถูกห้ามเพียงชั่วคราว มีอายุครบกำหนดแล้วอุปสมบทได้

?

วิธีคิดอายุผู้จะอุปสมบทมี ๒ แบบ

?๑. แบบลบ?ท่านให้เอา พ.ศ. เดือน วันที่ปัจจุบัน คือ วันที่จะบวช ตั้ง แล้ว เอา พ.ศ.เดือน วันที่เกิด คือ วันที่ผู้จะอุปสมบทเกิด

ลบ แล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นอายุเต็ม เท่าไร

๒. แบบบวก?ท่านให้เอา ปี เดือน วันที่เกิด ตั้ง แล้วนับระหว่างปีเกิดกับปีที่จะบวชได้กี่ปี นำมาบวก และบวกด้วยเดือน วันที่ปัจจุบัน

คือ วันที่จะบวชในปีนั้น แล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นอายุเต็มเท่าไหร่

?

ตัวอย่างวิธีคิดอายุผู้จะอุปสมบท

?นายสันติ์ สันติกร เกิดวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๐๗ ประสงค์จะอุปสมบทในวันที่ ๓๑มกราคม ๒๕๒๘ มีวิธีคิดอายุ ดังนี้

?

พ.ศ. เดือน วันที่ ปัจจบัน ตั้ง

พ.ศ. เดือน วันที่ เกิด ลบ?อายุเต็มได้

พ.ศ

เดือน

วันที่

๒๕๒๘

๓๑

๒๕๐๗

๑๓

๒๐ ปี

๑๐

๑๘

แบบลบ

๓๑ มีนาคม ๒๕๐๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๗

พ.ศ.๒๕๐๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๗

๑ มกราคม ๒๕๒๘ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๒๘

อายุเต็มได้

พ.ศ

เดือน

วันที่

?

๑๘

๒๐

-

-

?

-

๒๐

๑๐

๑๘

แบบบวก


หมายเหตุ

?วิธีคิดอายุทั้ง ๒ แบบนี้ ถ้าใช้คิดอายุบุคคลเดียวกัน ผลลัพธ์ของวันอาจต่างกันบ้าง คือ

แบบบวก ผลลัพธ์ของวันอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าแบบลบ เพียง ๑-๒ วัน เพราะแบบลบเมื่อ

วันที่ไม่พอลบ แจกเดือนเป็น ๓๐ วัน อย่างเดียว ส่วนแบบบวก ต้องลบจากเดือนที่มี ๓๐ วันบ้าง

๓๑ วันบ้าง ๒๘-๒๙ วันบ้าง จึงมากน้อยกว่ากัน